องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
  tr>
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี
บริการชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต
กำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น
การเผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินประจำปี
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

ติดต่อ - สอบถาม
 

  ชื่อ +
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 0-4400-9559
  อีเมล์ + admin@takhob.go.th
 
  ชื่อ +

นายไพทูรย์  ปันยาง

  ตำแหน่ง + ปลัดอบต.
  โทรศัพท์ + 0-4400-9559
  อีเมล์ + admin@takhob.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายราเชนทร์  ผึ่งตะขบ

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 0-4400-9559
  อีเมล์ + admin@takhob.go.th
 
  ชื่อ + นางกานดา  เที่ยงอินทร์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 0-4400-9559
  อีเมล์ + admin@takhob.go.th
 
 

  ชื่อ + จักกฤษณ์ เมืองแก้ว
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 0-4400-9559
  อีเมล์ + admin@takhob.go.th
   
 
  ชื่อ + นางสาวนภัสนันท์  คานนิม
  ตำแหน่ง + รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 0-4400-9559
  อีเมล์ + admin@takhob.go.th
   
 
  ชื่อ + นายราเชนทร์  ผึ่งตะขบ
  ตำแหน่ง + รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 0-4400-9559
  อีเมล์ + admin@takhob.go.th
   
 
  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง + หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
  โทรศัพท์ + 0-4400-9559
  อีเมล์ + admin@takhob.go.th